Home

Handlingsplan digitalisering skola

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Dessa behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. Berörda aktörer måste ta ansvar, satsa resurser och aktivt verka för att initiativen ska förverkligas I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ledde arbetet att ta fram en nationell handlingsplan för att förverkliga digitaliseringsstrategin. Handlingsplanen togs fram i bred samverkan med olika aktörer, däribland Skolverket

Skoldigiguide ger en helhetsbild av verksamhetens behov, guiden visar vad skolans digitalisering innebär och vad olika styrdokument kräver. Utifrån 50 strategiska frågor kan skolans ledning - tillsammans med rektorer, IT-samordnare och lärare - planera och prioritera för att det finns stöd, kunskap, tid och resurser till digitaliseringen SKR stöttar kommunernas utvecklingsarbete för att elever, lärare och förvaltningar ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. SKR samverkar nära med skolväsendet, myndigheter samt forskningsvärlden med flera. SKR för även fram huvudmännens behov i kontakterna med staten Handlingsplan för digitalisering 2017-2022 (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner har förtydligats. Från och med 1 juli 2018 har läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan förändrats. Bland annat har programmering införts i flera ämnen redan från första.

SKR:s arbete med skolans digitalisering - SKR

Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen Digitaliseringen av skolan Skolverkets sektorsansvar Vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det handlar om att att skapa goda förutsättningar för alla Sveriges skolor Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Nationell strategi och handlingsplan skolans digitalisering

 1. I Ängelholms kommun fastställdes en ny handlingsplan för digitalisering inom för skola och skola hösten 2017. Hela planen finns att läsa här. Det finns också en kortare version tillgänglig, klicka på bilden till höger så kan du läsa den
 2. kompletteras med mer konkreta handlingsplaner och aktivitetsplaner. Dessa ska vara kopplade till kommunens årliga budget och verksamhetsplanering. IT- och digitaliseringsplanen ska följas upp och revideras varje år. Digitalisering en avgörande framtidsfråga Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle
 3. Strategi för digitalisering av skolväsendet, vart ska vi? Medverkande: meddelas senare. Skoldigiguide, ett ledningsstöd i huvudmännens digitaliseringsarbete. Webbinarieserien genomförs inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet
 4. 8 #skolDigiplan. Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet Sammanfattning . Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet Det första fokusområdet har som mål att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompe-tens, samt att det ska finnas en digital likvärdighet i skolväsendet
 5. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Materialet ger kunskaper och vägledning i att leda digitalisering. Använd och organisera kompetensutvecklingen på ett sätt som fungerar bäst för er. Leda digitalisering - om att planera och organisera kompetensutvecklinge
 6. I handlingsplanen ger SKL förslag på 18 konkreta initiativ och aktiviteter och vilken nationell aktör som skulle kunna ansvara för vad, så att skolväsendet samlat kan gå vidare. - Barn och elever behöver utveckla sin förmåga att hantera digitala verktyg; att välja och välja bort och kritiskt värdera flödet av information

Handlingsplanen för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 är här! Planen fick grönt ljus av politikerna under förra veckan och nu blir den ett viktigt dokument för alla stadens förskolor och skolor under åren fram till 2022 Handlingsplanen för digitalisering i skolan i Skellefteå följer samma linje som den nat-ionella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och fokuserar på tre områden, digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

HANDLINGSPLAN - DIGITALISERING 2019 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag, såväl för fritid som arbete, studier och myndighetskontakter Handlingsplan. Handlingsplan för digital agenda Västra Götaland.pdf. Handlingsplanen beskriver de åtgärder och områden som länet gemensamt har beslutat om för att nå målen i den regionala digitala agendan. Den är också en genomförandeplan för arbetsgruppen kallad Digitaliseringsrådet Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Under läsåret 18/19 genomfördes arbetet med att ta fram en handlingsplan för digitalisering i Örebro kommuns förskolor och skolor som antogs i juni 2019. Målbilden i handlingsplanen är att: Tillsammans skapar vi en likvärdig förskola och skola som genom digitaliseringens möjligheter på bästa sätt förbereder ALLA barn och elever för framtiden

Skolverket främjar skolväsendets digitalisering - Skolverke

Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. - För att kunna förändra världen måste man förstå världen. Alla elever ska från skolan få med sig kunskap om digitalisering och hur den påverkar demokrati och arbetsliv I dag överlämnar SKL, Sveriges kommuner och landsting, en nationell handlingsplan om digitalisering av den svenska skolan till regeringen. Handlingsplanen - #skolDigiplan, som den kallas - är en viktig milstolpe som ställer stora krav på såväl myndigheter som skolans huvudmän, enligt Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad Digitalisering i människans tjänst Handlingsplan Digitalisering Digitaliserings-strategi Digitaliserings-strategi Digital agenda för Europa Sverige helt uppkopplat 2025 Nationell digitaliserings-strategi för skolväsendet Vision e-hälsa 2025 Tredje folkhälso-programmet 2014-2020 EU Handlingsplan för e-hälsa Strategi för omställning a skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Strategin består av tre fokusområden. I mars 2019 lämnade SKR över en nationell handlingsplan för digitalisering av.

Utbildning i skolväsendet ska bidra till att barn och elever utvecklar förståel-se för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, vilket också blir alltmer avgörande för det kommande arbetslivet Handlingsplan för digitalisering i Fyrbodal 2020- 2022 Underrubrik Digitaliseringsinsatser i samverkan för att stödja Fyrbodals kommuner 1 Sammanfattning Handlingsplanen har upprättats för att kunna stödja Fyrbodals kommuner i deras digitaliseringsresa genom att samverka inom områden som kan vara en utmaning att klara som enskild kommun

Skoldigiguide hjälper skolans ledare med digitalisering - SK

Syftet med handlingsplanen är att beskriva hur kommunen ska kunna genomföra IT-riktlinjerna och öka förmågan och kunskapen om digitalisering under perioden 2016-2018. Detta för att me I vår handlingsplan Ett smartare Kungsbacka beskriver vi de fyra områden som vi vill utveckla med hjälp av digital teknik under åren 2020 till 2022:Välfärdsteknik för självständighet ; Välfärdsteknik handlar om att använda digital teknik för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre Egen mall för handlingsplan. Utse någon som ansvarar för att dokumentera. Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg. Kom ihåg att informera de som på något vis berörs av de åtgärder som genomförs Idag lämnar SKL över en handlingsplan till regeringen gällande skolans digitalisering. Handlingsplanen har gjorts i nära sammarbete med RISE och Skolverket men även andra aktörer så som näringsliv, akademin, verksamma lärare, förskollärare, rektorer, elever och andra beslutsfattande skolfolk har bidragit Ledningsgruppen på förvaltning förskola och skola i Örebro kommun beslutade under våren 2018 att en handlingsplan på huvudmannanivå ska upprättas, som ett komplement i arbetet med ovan nämnda strategier samt övriga styrdokument. Samordnare för digitaliseringen inom förskola och grundskola fick detta uppdrag

Helene Odenjung, förste vice ordförande i Liberalerna och styrelseledamot i SKL, inledde SKL:s seminarium Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande.Hon konstaterade att det både är bra att det finns en nationell strategi och att en nationell handlingsplan ska presenteras i mars 2019. Men hon tillade att det är viktigt att förstå att det även krävs insatser inom andra. Lägesbeskrivning november 2019: Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet Den nationella handlingsplanen föreslår 18 initiativ på nationell nivå. Syftet är att stödja huvudmännen att nå målen i den nationella strategin för digitalisering i skolväsendet. De SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handlingsplan | Skola och fritidshem . 4. Ett verktyg för att kartlägga och värdera tillgänglighet. Denna del av materialet är en mall för en handlingsplan. Den är framtagen för verksamheten i skola eller fritidshem. Här kan ni dokumentera beslutad År 2017 slog regeringen fast att den svenska skolan ska vara världsledande i användningen av digitala verktyg. I måndags skickade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, in en handlingsplan till Regeringen. Den är framtagen för att underlätta digitaliseringen av den svenska skolan och visar samtidigt hur bråttom det är att genomföra de förändringar som krävs

SKR:s arbete med skolans digitalisering - SK

Handlingsplan för digitalisering x-skolan 20xx-20xx Vision Beskriv kort och kärnfullt vad ni vill uppnå med skolans digitalisering? Långsiktiga mål Vad har ni Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising Strategin för digitaliseringen ska revideras var tredje år eller vid behov. I samband med revideringen ska verksamheternas tillhörande verksamhets- och handlingsplaner revideras på motsvarande sätt. Sidansvarig: Mattias Thorängen. Sidan uppdaterad: 2020-09-16. Skapa PDF. Kontakta oss. 8. IT-funktionen därefter prioritera vad man ska förbättra för att skapa en än bättre arbetsplats. • Mål • Ta fram en handlingsplan för att utveckla arbetsplatsen. • En workshop är ett arbetsmöte • I en workshop är det deltagarna som ger kunskap, alla som deltar i en workshop förväntas vara aktiva och bidra med kunskap

Digitalisering i förskola och skola - Region Gotlan

Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar

Handlingsplanen ska konkretisera hur digitaliseringsstrategin för skolan ska genomföras och ge skolväsendet bra förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men också att möta dess utmaningar Handlingsplan skolverket. Berätta gärna för oss hur vi kan förbättra den här sidan. Om du istället har en fråga, använder du dig av våra vanliga kontaktvägar Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.

FredrikBloggen: SKLs nya verktyg för status på skolorsSkolans digitalisering - SKL

Digitalisering - Skolverke

Det är också bra att handlingsplanen tydligt betonar vikten av samverkan mellan skolväsende och forskning inom digitaliseringsområdet. För att digitalisering ska kunna skapa mervärde i undervisningen krävs djupare kunskap om hur och i vilka sammanhang de digitala möjligheterna kommer till bäst nytta Om skolan ska lyckas ge alla har fått starkare skrivningar i läroplaner och denna höst deltar hela skolväsendet i att ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering,. Under 2016 ska Scenkonstmuseet rekrytera en ny ansvarig för föremålssamlingarna och detta möjliggör då att formulera en heltäckande plan för den omfattande och överlag prioriterade teaterdelen, något som under 2015 inte varit möjligt. Mot bakgrund av detta kommer Musikverkets handlingsplan för digitalisering att revideras oc HANDLINGSPLAN FÖR REGION VÄSTMANLANDS DIGITALISERINGSSTRATEGI, beslutade 2018-01-31 att anta en digitaliseringsstrategi för åren 2018—2020. I den framgår att arbetet ska ske med bibehållen kvalitet och i enlighet Digitalisering ska möjliggöra och stimulera nya och förändrade arbetssätt oc För att digitalisering ska kunna vara en integrerad del i förskolans vardag kan det inte vara något eget projekt, vid sidan av och som ska ha sin egen tid. Digitalisering ska finnas med överallt och hela tiden. Digitalisering är helt enkelt en naturlig del i vår verksamhet! Förstå uppdraget utifrån läroplanen Förskolans uppdrag

Skolan ligger i Brunns centrum på Ingarö. Digital lärmiljö främjar arbetet med programmering och digitalisering. Aktuellt. 2020-10-02 Vandringsdag på Brunns skola Varje höst är det vandringsdag för klasserna f-7, årskurs 8-9 orienterar. En del i skolans friluftsinriktning Handlingsplanens tidsperiod och förutsättningar 5 Insatser inom ramen för handlingsplanen 7 De tre insatsområdena 8 Regelverk 8 En ökad digitalisering ska stödja brukarnas, klienternas och patienternas situation samt ge mer ändamålsenliga stöd för medarbetarna för att säkra e

Slottet – Hannas blogg

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skola

I denna handlingsplan presenteras Kästaskolans vision och målsättning om hur, var, när och på vilket sätt vi ska arbeta med IKT i verksamheten. www.huddinge.se roll i att bidra till att alla kan få nytta av digitaliseringens fördelar. Skolan ska också ge alla elever kunskap och förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig til Mer om skolans digitalisering. Skolans digitalisering handlar om att förbereda elever för ett mer uppkopplat liv. Enligt den nationella digitaliseringsstrategin betyder det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar sin digitala kompetens, får god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och att det ska finnas forskning och uppföljning som stöttar utveckling och insatser

Digitaliseringsplan förskola/skola

- Med vår vision att digitalt lärande ska vara tillgängligt och användbart för alla, så har vårt deltagande och arbetet med handlingsplanen varit mycket givande. Vi ser verkligen positivt på att det nu finns en grundläggande handlingsplan, förenlig med den tid vi lever i nu och med sikte på att verkligen ta sig an digitaliseringens krafter i klassrummet - för alla lärare och. dess förvaltning digitaliseringens möjligheter. I takt med samhällets ökade krav på att digitaliseringen ska gå ännu fortare initierar nu förvaltningen en strategi och en handlingsplan för digitalisering som ska bidra till en tydlig inriktning och ett strukturerat arbetssätt för att klara utmaningen Handlingsplan Agenda 2030 — 2018-2020 7. Agendan ska stimulera till handling. Denna handlingsplan avser 2018- 2020 och syftar till att med utgångspunkt i statliga åtgärder underlätta för alla aktörer i denna successiva omställning. Handlingsplanen lyfter fram sex tematiska fokusområden och därutöver fyra nyckelfaktorer fö Globala målen. Digitalisering är inte ett självändamål. Det är ett medel som hjälper oss att lösa behov och utmaningar. Rätt använt är det ett viktigt verktyg för att nå de ambitiösa målen för hållbar utveckling som världens länder antagit Syftet med handlingsplanen är att öka samverkan mellan Fyrbodals kommuner inom digitaliseringsområdet genom att tillämpa det svenska ramverket för digital samverkan. För att veta vad som skulle prioriteras i handlingsplanen genomfördes flertalet behovsanalyser med flertalet kompetensnätverk på Fyrbodals kommunalförbund

FullSizeRender 11 – Hannas bloggIMG_5065 – Hannas blogg

Digitalisering Likvärdig skola Distansundervisning Förskoleklass Fritidshem Grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Här hittar du Hovshagaskolans handlingsplan vid distansundervisning Relaterade inläg Beroende på hur du har filtrerat din handlingsplan får du olika aktivitetsförslag under handlingsplanen. DNP-indikatorer (Digitala nationella prov) Du kan även filtrera på DNP-indikatorerna (Digitala Nationella prov) tack vare samarbete med Skolverket, där de 100 skolor som ingår i deras försöksverksamhet kopplat till DNP använder LIKA som en del i sin förberedelse och nulägesanalys • Att en handlingsplan för digitalisering inom Sundsvalls kommunkoncern finns framtagen. o Handlingsplanen ska innehålla en konkret målbild kring vad vi vill vi åstadkomma genom digitaliseringens möjligheter på Sundvalls kommunkoncern. o Handlingsplanen ska innehålla konkreta förslag på inom vilka områden ma Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet. Under ledning av RISE, som under senare år kommit att spela en aktiv roll i skolans digitalisering, utgör seminariet ett led i framtagningen av handlingsplanen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överlämnade på måndagen en handlingsplan för skolans digitalisering med 18 förslag på initiativ och aktiviteter på nationell nivå. Förslagen presenteras som en förutsättning för att huvudmännen ska kunna nå målen i den digitaliseringsstrategi för skolan som regeringen antog i oktober 2017

 • Geißkopf freeride.
 • Sonnenreiter dakota.
 • Läsa aftonbladet plus utan att betala.
 • Corruption index 2016.
 • Övervintra salix i kruka.
 • Sexuell läggning engelska.
 • Tepz norrtelje tidning.
 • Värmeövergångstal.
 • Beställa tårta tyresö.
 • Om playstation.
 • Cambridge återförsäljare malmö.
 • Mina drömmars stad dreamfilm.
 • Puls bemanning öppettider.
 • Hero fiennes tiffin.
 • Fußball weltmeister 2014 spieler.
 • Tudor charge control.
 • Mein freund ist ein junkie.
 • Palma nova shopping.
 • Noah becker.
 • Marknad upplands brohus.
 • Wann ist die nächste sonnenfinsternis.
 • Legend definition.
 • Zeitung austragen nürnberg.
 • Norrehus julbord.
 • Svenska unga skådespelerskor.
 • Villa till salu i skärholmen.
 • South east göteborg.
 • Medela reservdelar.
 • Vegansk kladdkaka.
 • Köpcentrum tallinn.
 • Köksinredningar.
 • Ebay kleinanzeigen brandenburg zu verschenken.
 • Isotopundersökning biverkningar.
 • Vara partisk synonym.
 • Rocksalt.
 • Dvd tv serier.
 • Sydafrika resa.
 • Hur fungerar en narcissist.
 • Design utbildningar.
 • Cementring runt träd.