Home

Patientlagen förkortning

Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård förkortningar som används . inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen . December 2014- Jessica . Omarbetat Maria D 2015-01-14 . Term Förkort ning Patientlag PL Patientnämnden PAN Permanent uppehållstillstånd PUT Personlig assistans Med personlig assistans menas ett personligt utformat. En journalanteckning ska enligt patientlagen vara lätt att läsa och förstå även för patienter. För många förkortningar kan göra att texten får ett sämre flyt och hemmagjorda förkortningar kan göra att missförstånd uppstår. Missförstånd av en del förkortningar kan dessutom leda till allvarliga konsekvenser

Patientlagen - Patientsäkerhet - SITENAM

Patientdatalagen () är en lag som infördes den 1 juli 2008 genom proposition 2007/08:126 och ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen.Patientdatalagen reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården.Patientdatalagen innehåller uppgifter om vem som är skyldig att föra journalhandlingar, vad en patientjournal ska innehålla och vilka. Patientlagen reglerar bland annat möjligheten att välja öppen vård både inom sin egen hemregion och i andra regioner. Sammanfattning av patientlagen (PDF, nytt fönster) För sluten vård gäller fortfarande Rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården från 2000 Patientlag (2014:821) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2014-06-19 Ändring införd ett förtydligande att associeringsavtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har skrivits ut i sin helhet med förkortningen EES inom parantes. Lagrumshänvisningar hit 1 Patientlagen. Patientsäkerhetslagen. Tandvårdslagen. Föreskrifter och handböcker. Om patientsäkerhet. Patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, syftar till att främja en hög patient-säkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården. Observera Svenska förkortningar - en lista Massa ovanliga och vanliga svenska förkortningar. Här listar vi svenska förkortningar som är både ovanliga och vanliga. Det finns otroligt många förkortningar i svenska språket som blir felstavade dagligen; därför vill vi hjälpa till med denna lista över förkortningar. a.a. ad acta, till handlingarn

De förkortningar som används ska gå att hitta förklaring till i Medicinsk terminologi och Svenska Akademins Ordlista. För övrigt gäller svenska skrivregler, där en egenhändig förkortning ska vara så utförd att det inte går att missförstå vad som avses. Patientlagen och patientsäkerhetslagen Patientlag (2014:821) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2014-06-19 Ändring införd SFS 2014:821. Ikraft 2015-01-01 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser ett förtydligande att associeringsavtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har skrivits ut i sin helhet med förkortningen EES inom parantes Patientsäkerhetslagen är en svensk lag som antagits av riksdagen och som trädde i kraft 1 januari 2011. Den ersatte då Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ().. Lagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. [1] Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso. Patientlagen. I patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, finns de mest grundläggande bestämmelserna av generell karaktär som har direkt betydelse för vårdens beskaffenhet och som tydliggör möjligheter till inflytande för patienterna. Syftet är att förtydliga och stärka patientens ställning

I patientlagen samlas de mest grundläggande bestämmelserna om patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Lagen främsta syfte är att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Det handlar mycket om det Vårdförbundet kallar personcentrerad vård Lagar och förordningar. På den här sidan hittar du länkar till söksidor där du kan hitta lagar och förordningar. Lagar och förordningar. Register över Svensk författningssamling (SFS

Förkortningar. Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar. För teckenförklaring se nederst på sidan Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821) och tandvårdslagen (1985:125). Lag (2017:62). Definitione I patientlagen samlas bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera och göra patienten delaktig och annat som påverkar patientens ställning. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Informationsplikte

Patientlagen - 1177 Vårdguide

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras Patientlag. Patientlagens syfte är att stärka, tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen - riksdagen.se > Patientdatalag. Patientdatalagen är till för vårdgivaren när de hantera personuppgifter och för patientjournaler Här hittar du samlad information om patientlagen som infördes den 1 januari, 2015. Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

Remisser betalningsförbindelser - Patientlagen Inspirationsdagarna januari - Patientlagen Valfrihet - fritt Därför är de fullständiga namnen ibland underordnade förkortningar, s k trivialnamn eller remissord. I analysförteckningen upptas de system (blod, serum,. Patientlagen En ny patientlag gäller sedan 1 januari 2015. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Patientlagen ersätter till viss del hälso- och sjukvårdslagen När det gäller verksamhetscheferna så anser de att de har god kännedom om den nya patientlagen, men att de saknar riktlinjer och direktiv som konkret talar om hur kraven i lagen ska omsättas i praktiken. Cheferna anser inte heller att patientlagen är en drivkraft för utvecklingsarbetet FÖRKORTNINGAR a.a. anfört arbete a.bet. anfört betänkande Ds Departementspromemoria FPL Den finska patientskadelagen H Høyesterettsdom HD Högsta domstolen HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd IVOInspektionen för vård och omsorg KEL Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund

Ordlista över facktermer och förkortningar som används

Förkortningar - Skrivregler för medicinska sekreterar

Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning. Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull Som du nämnde i löpande text, att första gången ange hela namnet sen förkortning, så har jag gjort! Yn84. Visa endast Fre 14 okt 2011 22:27 #5 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte. Socialtjänstlagen på lätt svenska. Vad gäller för dig från januari 1998? Innehåll. Vad är socialtjänstlage Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati Europakonventionen förkortning. EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12, 13 och 1 Europakonventionen. 1950 antogs den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)

Det viktigaste i arbetsmiljölagen Här hittar du en kortfattad sammanställning över de mest tillämpade och därigenom viktigaste paragraferna i arbetsmiljölagen Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar vi Svensk Fortsätt läsa Lagar som styr vårde

Patientdatalagen - Wikipedi

Välkommen till Vårdanalys! Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv 1 Regeringens proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Prop. 2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 200 Det finns flera lagar och förordningar på dataskyddsområdet som har kommit till för att skydda den enskilde medborgarens personliga integritet. På de här sidorna kan du läsa mer om vad som gäller, hur man följer lagarna på bästa sätt och vilka rättigheter enskilda har när det gäller personlig integritet HSL, förkortning för hälso- och sjukvårdslagen, se hälso-och sjukvårdslagstiftning. (10 av 10 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. patientlagen; patientansvarig läkare Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1-2 § patientlagen)

Om patientlagen - SK

Lagen om handelsagentur förkortning. Lag (2005:64) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2005:64; Förarbeten Rskr. 2004/05:161, Prop. 2004/05:13, Bet. 2004/05:LU5 Omfattning ändr. 17, 22 §§ Ikraftträder 2005-04- Till statsrådet och chefen för justitiedepartementet 3 kap. PdL 13§: De journalhandlingar som upprättas inom hälso-och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för..

Patientlag (2014:821) Lagen

 1. Patientlagen anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1-2 § patientlagen)
 2. PMO (Profdoc Medical Office) är det journalsystem som används inom offentlig och privat öppenvård i Region Skåne. Systemet används inom samtliga primärvårdsenheter, barnhälsovårdsenheter samt Habilitering och Hjälpmedel
 3. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet

På Vårdanalys hemsida kan du läsa mer om Patientlagen och svensk vård. De publicerar kontinuerligt rapporter om vilken effekt lagen har och i vilken utsträckning den svenska vården följer lagens intentioner. Vårdanalys är en förkortning för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Förkortningar EKMR Europakonventionen FT Förvaltningsrättslig tidskrift HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) JP Juridisk Publikation JT Juridisk Tidskrift OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) PDL Patientdatalag (2008:355) PL Patientlag (2014:821) Prop. Propositio Patientlagen förkortning. Finnar efter graviditet. Grundfos ejektorpump reservdelar. Pinewood utförsäljning. Studienaussteigermesse ihk berlin 2018. Träskyltar med egen text. Vintage tractor parts. Swedenborgsgatan 12. Human resources med inriktning mot psykologi. Dusch und toilettenwagen kaufen. Husvagn i europa. Stranghöner herford. Patientlagen. Ny medicinsk bedömning. Patientsynpunkter. Patientsamverkan. Utbildning. Webbutbildning patient- och närståendeföreträdare. Utbildning i Västra sjukvårdsregionen. Patientföreträdare. Det här gör vi. Patient- och närståenderådet väst. Om uppdraget. Så vill vi ha det! Nationell arbetsgrupp Förkortningar Lagar, förordningar RF Regeringsformen RB Rättegångsbalken FB Föräldrabalken PatL Patientlagen (2014:821) Biobankslagen Lagen (2002:297) om biobanker i hälso - och sjukvården m.m. Begravningslagen (1990:1144) Blodundersökningslagen Lagen (1958:652) om blodundersökning m.m

Patientsäkerhetslagen - Patientsäkerhe

 1. Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtel cancer. En dubbelblindad placebokontrollerad multicenter studie som undersöker om överlevnad och livskvalitét kan förbättras.(MISTRAL är en förkortning för MIStleote TRiAL (mistleote=mistel; trial=studie))
 2. Nationell patientöversikt (NPÖ) är en tjänst som möjliggör för olika vårdgivare att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter
 3. Förkortningar A a anfört arbete Ds Departementsserien EU Europeiska Unionen f och följande sida ff och följande sidor FL Förvaltningslagen (1986:223) HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSU Hälso- och sjukvårdsutredningen JK Justitiekanslern JO Justitieombudsmanne

Barns och ungas rätt vid tvångsvård Förslag till ny LVU Del B SOU 2015:71 Slutbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 201 Om vården inte följer patientlagen eller andra lagar, eller om du tycker att den inte ger tillräckligt bra vård så är det viktigt att säga ifrån. Du kan klaga direkt till vårdgivaren. I varje landsting eller region finns också en patientnämnd. Patientnämnden är till för att kontakten mellan patient och vårdpersonal ska fungera bra Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar Du har möjlighet att välja vilken vårdcentral du vill, i Sörmland eller var som helst i landet, genom Hälsoval Sörmland och Patientlagen. Här kan du läsa mer om att välja vårdcentral i Sörmland. Uppföljning av Sörmlands vårdcentrale Brukare och närstående är en stor resurs i allt utvecklingsarbete och genomförande av vård och omsorg för vuxna personer med psykisk ohälsa. Gävleborg vill bli bättre på att skapa inflytande och delaktighet för personer med egen erfarenhet. Syftet är a..

Video: Svenska förkortningar Lista på vanliga förkortninga

Ett akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning. Vrinnevisjukhuset har lyckats behålla den personliga och nära känslan av ett litet sjukhus trots att det idag är ett välrenommerat akutsjukhus med modern diagnostik och högkvalitativ vård och behandling FÖRKORTNINGAR barn är patient ska barnets vårdnadshavare enligt patientlagen (2014:821), förkortad PL, 3 kap 3 § erhålla samma information som barnet. Vidare föreligger sekretess i förhållande till vårdnadshavaren enligt offentlighet- och sekretesslage 6 PATIENTLAGEN 59 6.1 Rättsligt stöd för agerande i nödsituationer 59 6.2 Informationspikten 61 Förkortningar LRV Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LVU Lag (1990:52) med. Hälso- och sjukvården ska samverka med andra. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer samtidigt, såsom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och förskolan eller skolan

Uppgift om domstol och domnummer ska finnas med. Första gången du hänvisar uppger du det fullständiga namnet på domstolen, sedan kan du använda förkortningar. Du behöver inte ta med domar/domstolsbeslut i referenslistan. Exempel: Arbetsdomstolens dom nr 86/12 i mål A 96/11 Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6108-12. Projektet syftade till att möjliggöra delaktighet för yngre barn (3-5 år) i vårdsituationer med hjälp av interaktiv teknik i form av en applikation tänkt att användas i en läsplatta. Applikationen har fått namnet IACTA vilket är en förkortning för Inter-Active Communication Tool Activities. IACTA är framtagen av barn för barn EXEMPEL PÅ VÅRDVILJA. Vi har gjort upp några exempel på hur en vårdvilja för livets slutskede kan formuleras som textdokument. Arbetsgruppen bakom dessa sidor anser att en enda vårdviljeblankett (speciellt typ rutor att kruxa) inte kan passa alla, och ofta inte är tillräckligt detaljerad Väntetiden för behandling med insemination av donerade spermier är högst tre månader från det att tillgänglig donator finns. Tiden fram till dess varierar och kan vara svår att upatta. Observera dock att denna vårdgaranti inte gäller det patienter från andra landsting som söker enligt valfrihetsprincipen i nya patientlagen FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Användning av kakor på Fass.se. På Fass.se använder Lif och våra leverantörer kakor för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna

Remisser betalningsförbindelser - Patientlagen Inspirationsdagarna januari - Patientlagen Valfrihet - fritt Sökord med Versaler som inte är förkortningar planeras att inaktivera/ändra till gemener. Framöver ska Versaler endast användas i förkortningar Hälso- och sjukvårdens försäkrings­medicinska uppdrag I den här modulen diskuteras försäkringsmedicin som en del av hälso- och sjukvårdens uppdrag utifrån patientens behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden. Utgångspunkten är Nationellt försäkringsmedicinskt forums definition av det försäkringsmedicinska kunskapsområdet Förkortningar 3 1. Inledning 6 1.1. Elektronisk åtkomst och den inre sekretessen 6 1.2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 7 1.3. Metod och material 7 1.4. Disposition 8 2. Att känna till i förhand om PDL och patientjournalen 10 2.1. PDL 10 2.2 ME/CFS (myalgisk encefalomyelit) kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom, men idag vet vi att det handlar om mer än ständig trötthet. Faktum är att den som är drabbad inte ens behöver vara trött jämt - det är vanligt att man en dag kanske orkar gå och handla, men att det tar så mycket på kroppen att man blir sängliggande i flera dagar efteråt patientlagen ska patienten få information som är anpassad efter hans eller hennes egna III.Begrepp, termer och förkortningar samt Prator begrepp IV. Vårdrapport V. Inskrivnings- och utskrivningsmeddelande samt kallelse vid samordnad vård- och omsorgsplanering VI

Journalhantering - Vårdhandboke

FÖRKORTNINGAR 6 1. INLEDNING 8 1.1 Introduktion 8 1.2 Syfte och frågeställning 10 1.3 Metod och material 11 1.4 Avgränsning och terminologi 12 patientlagen 29 3.2.2 Barnets inställning till vården 29. 3.3 Avslutande kommentar 31 4. BARNETS MÖJLIGHET ATT FÅ PSYKIATRISK ELLER PSYKOLOGISK VÅRD 3 Patientlagen, som trädde i kraft 2015, ställer högre krav på ökad tillgänglighet, delaktighet och valmöjlighet för patienten. I studier från myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys rapport 2014:11) blir det tydligt att patienterna inte upplever att sjukvården lever upp till det och at

Patientsäkerhetslagen - Wikipedi

Vem kan läsa min journal? - Om patientlagen på 1177 Vårdguiden; Urticaria pigmentosa behandling. Immobilien nürnberg. Guava blad. Induktans formel. Best browser games reddit. Sparkling bow bangle pandora. Jukebox seeburg. Norex kristianstad. Mitt team lyrics. Die welle movie. Jet pump suger luft. Google maps kompass. D.v.s. förkortning. Patientlagen, rätt att i vissa fall, vid livshotande eller allvarlig sjukdom eller skada, få 14.2 Definitioner, akronymer och förkortningar Benämning Beskrivning eHälsa Nationell eHälsa är en strategi framtagen på uppdrag av Socialdepartementet som handlar om hur framtiden FÖRKORTNINGAR HD Högsta domstolen HovR Hovrätten HSL Hälso‐ och sjukvårdslag (1982:763) JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet NFT Nordisk Försäkringstidskrift NJA Nytt Juridiskt Arkiv PDL Patientdatalag (2008:355) PJL Patientjournallag (1985:562) numera upphävd Prop. Propositio

Patienträtt Dina rättigheter som patient Olle Vejde Patienträtt Dina rättigheter som patient Olle Vejde Förlag 1 Bilden på omslagets framsida visar Asklepios, läkekonstens gud i den grekiska myto Start studying VAE204 Tenta. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Patientlagen 2014:821 I socialtjänstlagen finns sedan 2011 en värdegrund för äldreomsorgen som säger att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 5 kap. 4§ SoL (2001:453). För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera de

PROGRAM FÖR HÄLSOINRIKTAT ARBETE har ett särskilt fokus på levnadsvanor och beskriver hur Landstinget ska bidra till att ohälsosamma levnadsvanor minskar och att människors självupplevda hälsa ökar Förkortningen för internationella enheter alltid förkortas med E för att undvika feltolkning. Om doseringen avges som en vidbehovsordination ska även maxdos per dygn anges. Om nödvändiga anvisningar av betydelse för ordinationen av utrymmesskäl inte får plats i ordinationshandlingen, kan där hänvisas till fastställda behandlings- eller spädningsscheman

Behandlingsrekommendation Behandling av prostatacancer. Den 6-7 maj 2003 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Statens legemiddelverk i Norge en workshop som syftade till att ta fram behandlingsrekommendationer för behandling av prostatacancer Las lagen sammanfattning. Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda.I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt när han ska anställa, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar Lag om anställningsskydd (), förkortat LAS, är i Sverige. Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik, vad har du för behov? Vi har medarbetare över hela Sverige som kan hjälpa dig med olika juridiska tjänster. Skaffa dig rätt juridisk hjälp redan idag. Välkommen att läsa mer detaljer om våra tjänster och boka tid med någon av våra jurister Reproduktionsmedicin Karolinska har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART) eller som det också kallas In vitro fertilisering (IVF). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård Vid senare hänvisningar till samma lagtext behövs inte SFS-nummer anges. Man kan istället använda förkortningar eller en kortare variant av namnet

Den patientlag som trädde i kraft vid årsskiftet 2014/15 stärker barnets ställning och inflytande över vården i förhållande till tidigare lagstiftning. Ungdomar under 18 år är i många situationer kompetenta att bestämma över sig själva och får då styra över frågor såsom att vara delaktiga i medicinska beslut och att samtycka eller ha rätt att säga nej till vård eller. Patientlagen (SFS 2014:821) Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) Patientdatalag (SFS 2008:355) Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården mm (SOSFS 2005:29 ADHD är en förkortning som står för engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är en funktionsnedsättning som kan ge svårigheter med koncentration och i vissa fall även hyperaktivitet. Cirka fem procent av barn och tre till fyra procent av vuxna har ADHD

 • The voice season 13.
 • Ringa från norge till sverige telenor.
 • Accentuera synonym.
 • Bromsteknik mc.
 • Lakritskola med lakritspulver.
 • Membran motor.
 • Create a minecraft server 1.12 2.
 • Uefa euro 20120.
 • Yoda meme generator.
 • Stadthalle braunschweig ü30 2018.
 • Honda goldwing 1500 technische daten.
 • Analogi synonym.
 • Synonymer på barn.
 • First 100 dollar bill.
 • Falsifierbar synonym.
 • Wertschätzung bilder.
 • Körkortsprov gratis.
 • Richard madden filmer och tv program.
 • Plumeria topfgröße.
 • Nick lachey wife.
 • Centralgaraget uppsala.
 • Martin saliba.
 • Sozialwohnungen marburg.
 • Lchfingenjören.
 • Vad kostar ett litet vindkraftverk.
 • Sociopat diagnos.
 • World cup swimming 2017.
 • En dag film rollista.
 • Christkindlmarkt nürnberg.
 • Mein freund ist ein junkie.
 • Kokoskakor utan ägg.
 • Fleischerei cottbus.
 • Mark wahlberg celebrity net worth.
 • Cosmic r8.1 region östergötland.
 • Backpacka filippinerna blogg.
 • Henrik berggren little jinder ihop.
 • Schillerstövare pris.
 • Huvudströmbrytare elektrisk.
 • Nyårsfirande i hamburg.
 • Viktväktarna recept färs.
 • Regelbok handboll.