Home

Wells score lungemboli

Tolkning av Wells score vid lungembolimisstanke. 4 poäng eller mer talar för att hög sannolikhet föreligger och då bör fortsatt utredning göras med datortomografi av lungartärerna. Mindre än 4 poäng ger låg sannolikhet för lungemboli. D-dimer kan då användas för att utesluta lungemboli Wells score används om anamnes och klinisk undersökning har väckt misstanke om lungemboli (LE). Kardinalsymtom: Hosta, bröstsmärta, dyspné och takypné, takykardi, eventuellt hemoptys, eventuellt tecken till DV

Wells score. Används tillsammans med D-dimer för att utesluta behandlingskrävande lungemboli då misstanken om lungemboli är låg. Risk för falskt neg D-dimer: Symtom >1 vecka, antikoagulantiabehandling. Tillstånd associerade med förhöjd D-dimer: Sjukhusvård, hög ålder, graviditet i 3:e trimestern inklusive 8 veckor post partum Lungemboli - riskvärdering enligt Wells kriterier. Som stöd för diagnostiken avseende lungemboli finns ett poängbaserat stöd där man tar hänsyn till olika riskfaktorer för att värdera sannolikheten för att lungemboli föreligger till hög eller låg The Wells' Score has been validated multiple times in multiple clinical settings. Physicians have a low threshold to test for pulmonary embolism. The score is simple to use and provides clear cutoffs for the predicted probability of pulmonary embolism. The score aids in potentially reducing the number of CTAs performed on low-risk PE patients

BAKGRUNDFÖREKOMST Incidensen av venös tromboembolism (VTE) är ca 1-3/1000/år, varav 2/3 är DVT. Incidensen är lika för män och kvinnor men något högre bland yngre kvinnor p g a östrogen, p-piller och graviditet. VTE är mycket ovanligt bland barn (< 1/100.000) men ca 1/250 vid cancer och 1/100/år i hög ålder (80+). Incidensen tycks öka i [ Wells kriterier (Wells score) är ett poängbaserat diagnostikstöd för att prediktera sannolikhet för DVT före ytterligare undersökningar. Vid låg risk och med negativ D-dimer kan man ofta undvika ultraljud. Wells score. Aktiv cancer (aktiv/palliativ behandling under de senaste 6 månaderna Använd PERC och Wells score för att hitta de patienter som ska utredas vidare. PERC (Pulmonary Embolism Rule out Criteria) Vid låg misstanke om lungemboli hos en patient med t ex dyspné som sökorsak så kan lungemboli uteslutas med stor säkerhet utan mätning av D-dimer om SAMTLIGA följande kriterier är uppfyllda. Risken för emboli <2 % För att värdera behovet av ytterligare utredning av misstänkt lungemboli används Wells score där olika symtom och tecken ger poäng, som till exempel hemoptys, kliniska tecken på djup ventrombos och tidigare verifierad lungemboli eller djup ventrombos. Poängen summeras till e

Wells' scores ved sandsynlighed for DVT og LE. AK-behandling af høj-risiko patienter inkl. trombolyse, AK-behandling af patienter med cancer, varighed af peroral AK-behandling . 12.1. Lungeemboli 12.1.1. Definition. Lungeemboli (LE) er en total eller delvis trombotisk aflukning af en lungearterie Misstanke om lungemboli / LE? Använd Wells score! Låg sannolikhet 0-4 poäng, hög sannolikhet ≥ 4 poäng. OBS P-piller, behandling med östrogen, graviditet, postpartum upp till 12 v är inte utvärderat i Wells poängskala I Wells-score för LE ingår som symtom och fynd enbart takykardi (hjärtfrekvens > 100) och hemoptys 24. Stor vikt läggs vid kliniska tecken på DVT samt vid riskfaktorer, som en tidigare genomgången VTE, immobilisering och malignitet. Differentialdiagnoserna till lungemboli är liksom för DVT många (Faktaruta 4)

Lungemboli - riskvärdering enligt Wells kriterier

 1. Wells score vid DVT (Janusinfo) Vid misstanke om lungemboli: Anamnes som ovan; EKG, pulsoximetri, temp, CRP, D-dimer vid kliniskt låg sannolikhet och om akutsvar är möjligt; Wells score vid LE (Janusinfo) Observera! Vid allvarlig cirkulationspåverkan, akut transport till akutmottagning utan att invänta resultat av undersökningar. Tromboflebi
 2. or differences based on the study; this set is the most widely validated, based on Wells 2003
 3. LE - Klinisk scoringssystem (Wells score) Kliniske tegn/symptomer på DVT +3: LE mere sandsynlig end alternative diagnoser +3: Hjertefrekvens > 100 +1,5: Sengeleje > 3 dage eller kirurgisk indgreb sidste 4 uger +1,5: Tidligere DVT/LE +1,5: Hæmoptyse +1: Aktiv malignitet (behandling sidste 6 måneder) +1: Total score

Wells score (lungemboli) - Mediba

Lungemboli (LE) - Janusinfo

Misstänkt lungemboli behandlas med blodförtunnande och/eller propplösande läkemedel som injiceras direkt i blodet. Vid hög misstanke om lungemboli ges Heparin före undersökningar. Det ges som intravenös injektion i bolusdos med 5000 E vid vikt < 90 kg och om vikt > 90 kg ges 7500 E. Om vikt < 40 kg eller ålder > 85 år eller nedsatt njurfunktion med GFR < 20 ml/min ges istället 2500 E Om patienten bedöms ha en samtidig, möjlig lungemboli: Behandla med antikoagulantia direkt (se Lungemboli), vänta inte på provsvar eller röntgen. Om DVT-undersökning bedöms onödig, eller vid negativ Wells score (-2 p till 0), se nedan: Skicka hem patienten För att ställa en diagnos på lungemboli fick patienterna bland annat lämna ett blodprov som kunde påvisa proteinmarkörer kopplade till tromboser, så kallad D-dimer assay. Patienterna genomgick också ett kliniskt test där sannolikheten för blodproppar i lungorna räknades ut med hjälp av ett poängsystem, Wells score system Diagnostisering av djup ventrombos (DVT) utan symtom på lungemboli (LE) Sannolikhetsbedömning innan testning. En sannolikhetsbedömning är det första steget i diagnostiken vid misstanke om DVT. Därför rekommenderas användning av Wells score för att bedöma sannolikheten för DVT 1 De fall som missas beror sällan på felaktig diagnostisk process. Det beror snarare på att man inte tänkt tanken lungemboli! Vi missbedömer ofta vitalparametrars (VP) betydelse för sannolikheten att patienten har LE. Takykardi finns med på Wells Score

 1. Wells PS al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost. 2000 Mar;83(3):416-20
 2. ation suggests acute PE is a diagnostic possibility. It provides a pre-test probability which, if deemed unlikely, can then be used in conjunction with a negative D-dimer to rule out PE avoiding.
 3. Wells scoring interpretation. There are two parallel interpretation systems of the Wells score, a two tier and a three tier one. 1. Two tier suggests that scores above 4 are likely to be followed by a pulmonary embolism diagnosis and scores of 4 and below are unlikely to carry this diagnosis. 2
 4. Allmänmedicin.se ger dig som distriktsläkare möjlighet att snabbt hitta information och fördjupa dina kunskaper. Här kan du enkelt söka och läsa i Studentlitteraturs allmänmedicinska titlar och de bästa och mest betrodda medicinska sidorna på nätet. Du får också tillgång till ICD-10-koder, blanketter och mycket annat som du behöver i din vardag
 5. stone bland polikliniska patienter med en symtomduration kortare än 1-2 veckor. Lungröntgen, EKG. Blodstatus, elektrolyter, CRP, troponin, PK
 6. The Wells score and D‐dimer testing can safely rule out pulmonary embolism (PE). A simplification of the Wells score has been proposed to improve clinical applicability, but evidence on its performance is scarce. Objectives
 7. Wells score - Kan dela upp patienter i låg vs hög risk för LE. Grundstudien med 4p cutoff hittar du här. Clinical Gestalt - Läkares kliniska bedömning kan vara lika bra som Wells Score i vissa fall (1, 2). Metodologiskt dock svårt att veta hur Wells, PERC och andra system påverkat läkarens bedömning

Vid misstanke på lungemboli bör patienten remitteras akut till specialistvården. Diagnostik och utredning. Klinisk diagnostik av såväl ventrombos som lungemboli är svår. På basis av kända faktorer om patienten kan man med hjälp av Wells score bedöma om låg eller hög klinisk sannolikhet för tromboembolisjukdom föreligger: Djup. Lungemboli utgör fortfarande en inte ovanlig orsak till plötslig död och anses vara en av de sju »dödssynderna« vid en internmedicinsk akutmottagning [1]. Förekomsten av lungemboli i befolkningen upattas till en total årlig incidens av ca 0,5- 1/1000 men ökar till 1/100 i åldern 70 år och äldre [2]. Embolikällan utgörs oftast av en djup [ Detta dokument handlar om Lungemboli. Sida 1: Patofysiologi (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: DVT uppstår till följd av förändringar beskrivna av Virchows triad (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3: KlinikSida 4: Diagnostiska metoderSida 5: Behandlin The Wells score and the revised Geneva score are two most commonly used clinical rules for excluding pulmonary embolism (PE). In this study, we aimed to assess the diagnostic accuracy of these two rules; we also compared the diagnostic accuracy between them. We searched PubMed and Web of science up A Wells score of <1 can reliably rule out the possibility of DVT in the trauma patients. Risk of developing DVT correlates linearly with Wells score, establishing it as a valid pretest tool for risk stratification. Deep Vein Thrombosis (DVT) is a common complication in trauma patients

Wells' Criteria for Pulmonary Embolism - MDCal

 1. Score <2: Low probability References Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer
 2. Score interpretation. There are two separate interpretations available for the Wells criteria. The first one, the two tier sets a cut off at 4 points, where patients scoring above 4 are likely to de diagnosed with pulmonary embolism
 3. Akut lungemboli Erika Fagman Thoraxradiologi SU/Sahlgrenska Symtom vid lungemboli • Akut dyspné • Pleurit/hemoptys • Instabil hemodynamik • Atypisk symtombild Riskfaktorer - Virchows triad LäkarHdningen 14-­‐15 2007 DiagnosHkstöd - Wells score Riskfaktorer Tidigare DVT/LE Immobilisering/kirurgi Cancer Symtom Hemoptys Kliniska tecken HjärXrekvens>100 Tecken på DVT Klinisk.

How does this Wells score for DVT calculator work? This is a health tool used to pre test clinical probability of a deep venous thrombosis based on a range of criteria as established in the Wells model.It takes into account the main risk factors for developing DVT such as bed immobilization, surgery or trauma; clinical signs or swelling and edema; as well as the chance of another diagnosis. Nivån av D-Dimer är normalt mycket låg men ökar i samband med djup ventrombos (DVT) och lungemboli. Ökade D-Dimerer ses också vid inflammatoriska processer, vissa tumörer samt vid DIC (disseminerad intravaskulär koagulation) varför höga nivåer av D-Dimer inte alltid är liktydigt med djup ventrombos eller lungemboli Att man »aldrig kan utesluta lungemboli« är aldrig en indikation för DT av lungartärer. Det finns inga absoluta sanningar inom radiologisk diagnostik, enbart sannolikheter. Här förefaller risken för komplikationer till följd av överdiagnostik och överbehandling överträffa risken för underdiagnostik, skriver Ulf Nyman och Henry Eriksson The Wells score for the diagnosis of a DVT. The Wells score is the most widely used clinical decision tool for the diagnosis of deep vein thrombosis (DVT). T.. The revised Wells score or criteria for assessment of suspected DVT is mentioned below (with a possible score of -2 to 9): Factor: Points. active cancer (treatment within last six months or palliative) 1. calf swelling ≥3 cm compared to asymptomatic calf (measured 10 cm below tibial tuberosity) 1

Lungemboli - Internetmedici

The Wells' DVT Criteria can be used in the outpatient and emergency department setting. By risk stratifying to low risk (Wells' Score <2) and a negative D-dimer, the clinician can exclude the need for ultrasound (US) to rule out DVT Geneva score; Purpose: pre-test probability of pulmonary embolism: The Geneva score is a clinical prediction rule used in determining the pre-test probability of pulmonary embolism (PE) based on a patient's risk factors and clinical findings. It has been shown to be as accurate as the Wells Score, and is less reliant on the experience of the doctor applying the rule

Wells Score for Pulmonary Embolism . The combination of a low score by the simple clinical prediction rule and a negative D-Dimer result may safely exclude pulmonary embolism in a large proportion of patients with suspected pulmonary embolism NOAK eller Warfarin vid behandling och profylax mot DVT/lungemboli. Pat. som planeras behandling med warfarin eller NOAK i form av Dabigatran eller Edoxaban ges behandling med lågmolekylärt heparin, t.ex. Fragmin 200 E/kg kroppsvikt, Klexane 1,5 mg/kg kroppsvikt eller Innohep 175 E/kg kroppsvikt s.c.1 x 1 i minst 5 dagar The Wells score is a number that reflects your risk of developing deep vein thrombosis (DVT). DVT happens when a blood clot forms in a vein that's deep inside your body, usually in your leg

Pulmonary embolism (PE) is a blockage of an artery in the lungs by a substance that has moved from elsewhere in the body through the bloodstream (). Symptoms of a PE may include shortness of breath, chest pain particularly upon breathing in, and coughing up blood. Symptoms of a blood clot in the leg may also be present, such as a red, warm, swollen, and painful leg Wells score för lungemboli:. observera att den inte tar hänsyn till östrogen, graviditet, och ursprungligen är Lungemboli - riskvärdering enligt Wells kriterier. Som stöd för diagnostiken avseende lungemboli finns ett poängbaserat stöd Mindre än 4 poäng ger låg sannolikhet för lungemboli. D-dimer kan då användas för. Wells score för gravida: Gravida exkluderades. Wells är inte validerat för gravida/p-piller/8v post-partum. Pddimer hos gravida: kan i viss mån användas, använd samma cut off som icke gravida, men fysiologiskt ar många högre värde. Kan användas i första och andra trimetern Retrospective calculation of the Wells Score most likely underestimated the score, which would explain this difference. D-dimer testing is done for the exclusion of VTE in low risk patients. The sensitivity of D-dimer in low to medium probability groups (as per Wells Criteria) varies from 94-96% (95 % CI 0.88-1.00) in multiple meta-analyses [10,11]

Besides ATP Indian Wells scores you can follow 2000+ tennis competitions from 70+ countries around the world on FlashScore.com. Just click on the category name in the left menu and select your tournament. ATP Indian Wells scores service is real-time, updating live Interpretation Score >2.0 — High (probability 53%]) Score 1.0 to 2.0 — Moderate (probability 17%) Score <2.0 — Low (probability 5%) D-Dimer may be used in either case to rule in/out DVT Moderate to High risk a vascular ultrasound is indicate The score was developed in 2003 by Wells et al. following a study on 1096 outpatients suspected of DVT and randomized in two groups after being administered the Wells score. 562 patients underwent D-dimer testing; 520 patients had an ultrasound. Patients with positive D-dimer results also underwent ultrasound testing WELLS SCORE: busca facilitar al usuario la aplicación de la escala de Wells, con el fin de generar una conducta ágil y apropiada, contribuyendo al mejoramiento del estado de salud del paciente. Recuerda siempre realizar una correlación con los signos y síntomas del paciente Instead of two-level Wells' score, D-dimer was adjusted to clinical probability (low, moderate or high) using on Wells' score for pulmonary embolism. In low probability group cut off of D-dimer was raised to 1000 ng/ml and in high risk groups no D-dimer was used

The Wells score has been favoured in the management of patients with suspected DVT because of its explicit nature and its usefulness for less experienced clinical staff.7 The development of this easy-to-use score has already been proved to be of benefit for the assessment of DVT by nursing staff in inpatients.8 To date there have been no studies specifically aimed at assessing the. Two-level DVT Wells score Clinical feature Points Patient score Active cancer (treatment ongoing, within 6 months, or palliative) 1 Paralysis, paresis or recent plaster immobilisation of the lower extremities 1 Recently bedridden for 3 days or more or major surgery within 12 weeks requiring general or regional anaesthesia Modified Wells Score. Can be applied for patients whose clinical presentation is concerning for a DVT in order to risk stratify. Active cancer (<6 mo) (1pt) Paralysis, paresis, or immobility of extremity (1pt) Bedridden >3 days because of symptoms within 4 weeks (1pt) TTP along deep venous system (1pt) Entire leg swollen (1pt The Wells score is the most widely used clinical decision tool for the diagnosis of deep vein thrombosis (DVT). This tool risk-stratifies patients into 'low', 'intermediate' and 'high' risk categories for DVT, based on a point system with Wells scoring to determine which patients need ultrasound imaging and which may be reassured with no further intervention. Jon O. Neher & Sarah-Anne Schumann: Diagnosis of DVT with D-dimer testing and the Wells score Two protocols for DVT diagnosis I. Obtain Wells score first A. Wells score is low or intermediate—check D-dimer 1

DVT - Wells kriterier för riskvärdering - Distriktsläkare

Wells, wells, wells... This was a prospective study of 930 Canadian ED patients who presented with suspicion for PE. They used the Wells score to risk stratify patients into low, intermediate, and high pretest probability groups. All had a SimpliRED D-Dimer performed Wells criteria for deep venous thrombosis is a risk stratification score and clinical decision rule to estimate the pretest probability for acute deep venous thrombosis (DVT).It is intended to be combined with noninvasive diagnostic tests (e.g. ultrasound or D-dimer) for suspected cases.D-dimer may be more useful in those with a low Wells score as those with higher will likely be referred for. Evidence-based information on Wells score from hundreds of trustworthy sources for health and social care. Search results Jump to search results. Filter Toggle filter panel Evidence type Remove filter for Guidance and Policy (3287) Remove filter for. Lungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar. Ventrombos Blodpropp, vandrande: Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen. Fettemboli: Emboli pga fettförekomst i blodomloppet.Tillståndet kan uppstå efter brott på större rörben, då fett från benmärgen läcker ut. Two-level Wells score templates. This document provides templates for local adaptation to allow the two-level Wells scores for deep vein thrombosis or pulmonary embolism to be calculated and recorded in a format suitable for filing in the patient record

Lungemboli. - Praktisk Medici

Both protocols also call for an ultrasound if either the D-dimer or the Wells score is elevated. Protocol I was the least expensive (£10,000 per QALY), whereas protocol II had the maximum net benefit to the entire healthcare system (while costing £20,000-£30,000 per QALY) Evidence-based information on wells score for dvt from hundreds of trustworthy sources for health and social care. Search results Jump to search results. Filter Toggle filter panel Evidence type Remove filter for Guidance and Policy (197) Remove filter for. Wells 2-4 Signs or Symptoms of Pulmonary Embolism E.g. chest pain, shortness of breath or haemoptysis Excluding pregnant patients Two-level Wells score Discuss the gestalt component with a senior doctor whether an alternative diagnosis is less likely than PE) PE likely Wells score >4 Wells score ≤ 4 PE unlikely Interim Anticoagulation if delay t Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost. 2000 Mar;83(3):416-20. The combination of a score or =4.0 by our simple clinical prediction rule and a negative SimpliRED D-Dimer result may safely exclude PE in a large proportion of. In addition, wells score was calculated to estimate the probability of PE. The CTPA was used as the gold standard for the detection of PE. Twenty out of 25 patients met the inclusion criteria. In 12/20 patients (60%) (sub-) segmental PE were detected by CT-angiography

DVT-score (djup ventrombos) - Internetmedici

Wells Score: Clinical probability of Deep Vein Thrombosis Adapted from Wells et al, Evaluation of D-Dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Engl J Med 2003:349:1227-1235 Wells Score: Clinical probability of Pulmonary Embolism Adapted from van Belle A et al. Effectiveness of Managing Suspected Pulmonary Embolism Using an. Kliniskt score vid DVT (enl Wells el al) Poäng Aktiv cancer (behandlad senaste halvåret eller palliation) 1 Benpares eller gips 1 Immobilisering minst 3 dygn eller stor kirurgi senaste 4 veckorna 1 Ömhet över kärlsträngen 1 4.2DVT och lungemboli med stabil hemodynamik. Wells Score for DVT. Blue Rock Medical. Everyone. Contains Ads. Add to Wishlist. Install. This app calculates Wells score for DVT. Read more. Collapse. Reviews Review Policy Geneva score and Wells rule (Fig. 1A,B). The AUC of the continuous prediction rules was 0.79 (95% CI 0.72-0.87) for the Wells rule and 0.73 (95% CI 0.65-0.81) for the revised Geneva score. Comparison of the AUCs between the curves showednosignificantdifference(P = 0.1)[7].TheAUCofthe categorized rules was 0.72 (95% CI 0.65-0.80) for the. Curved Score Folding. Discover how Paul Wells uses his curved score folding technique to create award-winning designs. Paul's innovative use of curved scores allows fluid 3D forms to be made using sheet metal, and the process allows the designs to be strong and lightweight

Behandlingsvejledning Lungeemboli og dyb venetrombos

Preview, news, and information for the 2021 The RSM Classic, played at Sea Island GC (Seaside) in Sea Island, GA Wells International School On Nut is located minutes away from the BTS On Nut station and is populated by over 500 students, representing 50 nationalities, providing a truly international environment. AP and DP in addition to the Wells high school program are available, and many of our students graduate to attend top universities worldwide SCORES FOR LIFE I create music that amplifies the emotional world of stories, situations, and spaces. My music has taken me to clubs, concert halls, and music festivals all over the world; and yet I find the deepest satisfaction improvising on the piano while a friend tells a story or dances, or composing music that will deepen the emotion of a recorded hospice interview or a home video

However, use of such a score can help inform interpretation of subsequent diagnostic tests and reduce the need for invasive testing. For instance, patients with low clinical probability on the Wells predictive rule have a prevalence of DVT of less than 5% The Wells rule can be either trichotomised (three level Wells rule; low score ≤0, moderate score 1 or 2, and high score >2) or dichotomised (two level Wells rule; unlikely score ≤1 and likely score ≥2).1 The evidence summarised in the American College of Chest Physicians guideline suggested that moderately sensitive D-dimer tests (such as qualitative point of care D-dimer tests) are only. A Farm Right At Your Table Top Safe Wells Farm cultivates vegetables from a pesticide-free hydroponic facility Besides WTA Indian Wells scores you can follow 2000+ tennis competitions from 70+ countries around the world on FlashScore.com. Just click on the category name in the left menu and select your tournament. WTA Indian Wells scores service is real-time, updating live

Eligible Wells Fargo consumer accounts include deposit, loan, and credit accounts. Other consumer accounts may also be eligible. Contact Wells Fargo for details. Please note that the score provided under this service is for educational purposes only and may not be the score used by Wells Fargo to make credit decisions The Wells score was developed to prevent unnecessary ultrasound imaging in outpatients with nonspecific signs and symptoms of deep venous thrombosis (DVT). Although the Wells score has been validated in outpatient settings, preliminary studies show that it might not be accurate in hospitalized patients

Among patients with a low Wells score and a negative d-dimer test result, the prevalence of DVT fell to 2.9% (compared with 0.9% in the original study). An editorialist points out that before clinical prediction instruments are adopted, they should be shown to be based on methodologically sound studies, to be useful for patient management, and to have been validated externally Modified Wells score for deep vein thrombosis (DVT) Calculates risk of DVT. Modified Wells score for deep vein thrombosis (DVT) Active cancer (treatment ongoing or within the previous six months or palliative) (1 point) Paralysis, paresis, or recent plaster immobilization of the lower extremities (1 point wells score X. DVT Risk Stratification. June 27, 2018. A reminder that the first action for suspected DVT is completion of Wells Score. ONLY if <2 is a d-dimer required. If score is 2 or more then proceed directly to request for ultrasound

 • Optimera svenska.
 • Väsentlig anknytning till sverige.
 • Finanzamt fragt nach herkunft des geldes.
 • Hur fungerar hjärnan vid inlärning.
 • Hälsosam matkasse.
 • Shunsui kyoraku bleach.
 • Crossword maker.
 • Eiffeltornet öppettider 2018.
 • Världens godaste sockerkaka.
 • Seminaris lüneburg parken.
 • Hård i magen efter förlossning.
 • Uber schweiz.
 • Om playstation.
 • Sellaronda mtb im uhrzeigersinn.
 • Köksutrustning storkök.
 • Svärd bygel synonym.
 • Turnummer kina.
 • Canton as 5.
 • Tanzschule la viva.
 • Friseurmeister kosten baden württemberg.
 • Elvis presley burning love.
 • Eidar trollhättan.
 • A3 mått.
 • Blåsscanning.
 • Slalom regler.
 • Ibct utbildning.
 • Roxy kingsman actress.
 • Anglerfish osrs cooking.
 • Byggmax attefallshus stomme.
 • Laptop dell.
 • Fahrrad kaiser fahrradbörse.
 • Husqvarna butik stockholm.
 • Bo bra fastigheter halmstad.
 • Muskö karta.
 • Nyårsfirande i hamburg.
 • Tråna av längtan.
 • Hur lång är en normal säng.
 • Eset license key.
 • Foo fighters t shirt women's.
 • Kolikbarn sömn.
 • Gopro hero 5 selbstauslöser einstellen.